REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.instrumentyedukacyjne.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.instrumentyedukacyjne.pl realizuje sprzedaż detaliczną na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest przez firmę ALTER FOLK MUSIC, NIP  5932132553 , Regon 341470109 , z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Sosnowa 9. Adres punktu stacjonarnego -Ślaskiego 6, 87-100 Toruń

Kontakt można uzyskać pod numerem tel.723 466 184 oraz mailowo sklep@instrumentyedukacyjne.pl

I. Strony transakcji i procedura zakupu towarów

 1. Stronami transakcji są: stroną dokonującą zakupów zwaną dalej Klientem jest Konsument, czyli osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów. Stroną dokonującą sprzedaży produktów widocznych w sklepie internetowym www.instrumentyeduakcyjne.pl  jest właściciel sklepu firma Alter Folk Music. zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.instrumentyedukacyjne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wystawiony asortyment sklepu jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Umowy w sklepie zawierane są w języku polskim. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.

 5. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. Każda transakcja dokumentowana jest właściwym, wymaganym prawem, dowodem sprzedaży.

 7. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania zamówień Klientów do wyczerpania zapasu.

 8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej, w związku z czym zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Do dokonania zakupów w sklepie potrzebne jest Klientowi aktywne konto poczty elektronicznej.

 9. Przed złożeniem zamówienia Klienci proszeni są o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

10. Zamówienia złożone w piątek po godz.15.00 oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.

11. Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci internetowej wyposażonej w przeglądarkę internetową,  która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów JavaScript. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu wskazane jest, aby urządzenie, z którego korzysta Klient, posiadało system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa ? firewall, zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF (np. Adobe Reader). Zamieszczone w sklepie zdjęcia mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klienta.

12. Aby przeglądać asortyment albo złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja Klienta.

13. Klient otrzyma najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych w postaci e-maila potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest potwierdzeniem zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży wraz informacją przeznaczoną dla Konsumenta.

14. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar w tym za koszty dostawy.

15. Możliwe formy zapłaty to: za pobraniem (gotówka wręczana przewoźnikowi z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki) lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (prosimy o wpisanie numeru zamówienia). Zamówienia nieopłacone przez Klienta (z wyjątkiem opcji – za pobraniem) w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji, będą automatycznie anulowane.

16. Termin spełnienia świadczenia nie powinien przekroczyć 12 dni i stanowi łącznie czas realizacji zamówienia i czas transportu. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć (w przypadku Konsumentów do 30 dni chyba, że umowa stanowi inaczej).

17. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.

18. Oferowane Klientom formy dostawy to:

Kurier przedpłata na konto – 14,00 zł

Kurier pobranie – 19 zł

Paczkomaty Inpost – 9 zł

20. Przed złożeniem zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody Klienta na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb zamówienia, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach innych niż realizacja zamówienia.

21. Administratorem danych w Sklepie Internetowym instrumentyedukacyjne.pl jest firma Alter Folk Music Bartłomiej Kulik (adres: Sosnowa 9, 87-162 Lubicz Dolny), NIP: 5932132553, REGON: 341470109. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w postaci adresu e-mail: ochronadanych@instrumentyedukacyjne.pl. Kontakt w we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem “Ochrona Danych Osobowych”. Podane przez Klienta dane osobowe w Sklepie Internetowym instrumentyedukacyjne.pl będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym instrumentyedukacyjne.pl- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Alter Folk Music Bartłomiej Kulik, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Alter Folk Music Bartłomiej Kulik, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody Klient może skontaktować się z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym instrumentyedukacyjne.pl w Toruniu lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@instrumentyedukacyjne.pl. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Alter Folk Music Bartłomiej Kulik w ramach zawieranych z Klientem umów.

Dane osobowe Klienta przechowujemy przez okres posiadania konta użytkownika (Moje konto) w Sklepie Internetowym instrumentyedukacyjne.pl dla celów realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie, usługi konta użytkownika oraz związanych z nim funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta użytkownika dane Klienta zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane Sklep będzie przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od usunięcia konta użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Dane osobowe użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji stron internetowych Sklepu;-
 • uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie;-
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają Usługodawcy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Klient może zgłaszać do Sklepu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawn. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

II. Odbiór przesyłki i reklamacje

 1. Z chwilą odbioru towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wadę towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku Konsumentów dwóch lat. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa kupujący.

 7. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o przedstawienie dowodu zakupu. Paczkę prosimy starannie zapakować i wysłać z dopiskiem “Reklamacja” na adres Sprzedawcy Alter Folk Music ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń. W przypadku wątpliwości lub ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy ? na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zgodził się na inny) w tym koszt dostarczenia towaru (najtańszego oferowanego w sklepie). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar prosimy starannie zapakować i odesłać na swój koszt do Alter Folk Music ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oświadczenie usług, je w odniesieniu do następujących umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia do umowy;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IV. Gwarancja

 1. Część towarów dostępnych w sklepie jest objętych gwarancją producenta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta.

 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane na drodze negocjacji, w celu polubownego zakończenia sporu. W przypadku Konsumentów można skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (więcej na stronie www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ).

 4. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. Regulamin może ulec zmianie, ale do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony. W przypadku braku akceptacji ma on prawo do odstąpienia od umowy.